• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استاندارهای I – II

اصول اخلاقی و معیارهای حرفه ای

اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای مبین ارزشهای بنیادی و از الزامات حرفۀ کارگزاری است و هدف از تبیین آن، تعیین معیارهایی است که افراد شاغل در این حرفه با رعایت و عمل به آنها، باعث حفظ سلامت و تعالی حرفه شوند. این اصول و معیارها الگویی برای ارزیابی رفتار حرفه ای شاغلان فارغ از سمت، نوع شغل و تفاوتهای فرهنگی است. چنانچه شاغلان از این اصول و معیارها عدول نمایند، محدودیت هایی را برای آنها در پی خواهد داشت.

استاندارد I: حرفه ای گری

الف) علم به قوانین:
شاغل باید نسبت به قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر حوزه کاری خود، آگاهی و پایبندی داشته باشد. شاغل نباید آگاهانه در انجام هر گونه تخلف از قوانین، مقررات و ضوابط یاد شده مباشرت، مشارکت یا معاونت نماید.

ب) استقلال و بی طرفی:
شاغل برای دستیابی و حفظ استقلال و بی طرفی در فعالیت حرفه ای خود باید دقت و توجه قابل قبولی داشته باشد. پرهیز از هرگونه پیشنهاد به دیگران، پرهیز از درخواست و قبول هرگونه هدیه، دستمزد و منافعی که بطور منطقی منجر به خدشه به استقلال و بی طرفی خود و دیگران در فعالیت حرفه ای گردد، ضروری است.

ج) عدم تحریف:
شاغل نباید آگاهانه موجب ارایه خلاف واقع و تحریف در فعالیتهای حرفه ای خود، از قبیل تحلیل، مشاوره سرمایه گذاری یا محدوده خدمات مجاز گردد. همچنین شاغل موظف است از صحیح، دقیق، کامل و منصفانه بودن اطلاعات و گزارش عملکرد ارایه شده در ارتباط با فعالیت خود، کارفرما و بازار سرمایه، به دیگران متناسب با نیاز آنها اطمینان قابل قبولی حاصل نماید.

د) عدم سوء رفتار:
شاغل باید از هرگونه فعالیت حرفه ای همراه با تقلب، فریب، سوء استفاده یا ارتکاب هرگونه رفتاری که دارای تاثیر منفی بر اعتبار حرفه ای، درست کاری یا شایستگی خود، کارفرما یا حرفه ای است، خودداری نماید.

استاندارد II: سلامت بازار سرمایه

الف) عدم استفاده از اطلاعات نهانی:
شاغلی که دارای اطلاعات نهانی است، نباید این اطلاعات را به نفع خود و یا به ضرر دیگران، استفاده نماید یا موجبات استفاده دیگران از این اطلاعات را مهیا سازد.

ب) عدم دست کاری بازار:
شاغل باید از هرگونه اخلال در کشف قیمتها، تغییر ساختگی در حجم معاملات یا اغوای اشخاص به انجام معاملات، با هدف گمراه نمودن فعالان بازار، پرهیز نماید.مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
preloader