• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منابع آموزشی CFA

کاملترین و اصلی ترین منبع آموزشی آزمون CFA کتابهای ششگانه موسسه CFA با نام CFA Program Curriculum در هر مرحله می باشد. در همین راستا، موسسات آموزشی معتبر مختلفی منابع کمک آموزشی متناسب با سرفصل های اصلی آزمون منتشر کرده اند که بی هیچ تردیدی از Wiley و Schweser می توان به عنوان بهترین آنها نام برد. در همین راستا سعی شده آخرین نسخ این منابع را در اختیار داوطلبان ارجمند قرار دهیم.


منابع آموزشی و کمک آموزشی سطح ۱

CFA Institute CBOK (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards , Quantitative Methods )
 • Book2 ( Economics )
 • Book3 ( Financial Reporting & Analysis )
 • Book4 ( Corporate Finance & Portfolio Management )
 • Book5 ( Equity and Fixed Income )
 • Book6 ( Derivatives and Alternative Investments )

Wiley Study Guide for Level I CFA Exam (2017)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards , Quantitative Methods )
 • Book2 ( Economics )
 • Book3 ( Financial Reporting & Analysis )
 • Book4 (Corporate Finance, Portfolio Management and Equity)
 • Book5 (Fixed Income, Derivatives and Alternative Investments)

Schweser Study Notes (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards , Quantitative Methods )
 • Book2 ( Economics )
 • Book3 ( Financial Reporting & Analysis )
 • Book4 (Corporate Finance, Portfolio Management and Equity)
 • Book5 (Fixed Income, Derivatives and Alternative Investments)

Other Sources

 • Schweser CFA Level 1 Secret Sauce (2014)
 • Schweser CFA Level 1 Quick Sheet (2015)
 • Schweser CFA Level 1 Class Notes (2014)

Mock Exams

منابع آموزشی و کمک آموزشی سطح ۲

CFA Institute CBOK (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards, Quantitative Methods & economics )
 • Book2 (Financial Reporting & Analysis)
 • Book3 (Corporate Finance)
 • Book4 (Equity)
 • Book5 (Alternative Investments and Fixed Income )
 • Book6 ( Derivatives and Portfolio Management )
 • Practice Problems

Wiley Study Guide for Level II CFA Exam (2017)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards , Quantitative Methods & economics)
 • Book2 (Financial Reporting & Analysis & Corporate Finance )
 • Book3 (Equity)
 • Book4 (Alternative and Fixed Income )
 • Book5 ( Derivatives and Portfolio Management )

Schweser Study Notes (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards , Quantitative Methods & economics)
 • Book2 (Financial Reporting & Analysis & Corporate Finance )
 • Book3 (Equity)
 • Book4 (Alternative and Fixed Income )
 • Book5 ( Derivatives and Portfolio Management )

Other Sources

 • Schweser CFA Level 2 Secret Sauce (2014)
 • Schweser CFA Level 2 Quick Sheet (2015)
 • Schweser CFA Level 2 Audio Series (2010)
 • Schweser CFA Level 2 Practice Exam (2013)

Mock Exams

منابع آموزشی و کمک آموزشی سطح ۳

CFA Institute CBOK (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards )
 • Book2 (Behavioral Finance, Individual Investors & Institutional Investors)
 • Book3 (Economic Analysis & Asset Allocation)
 • Book4 (Fixed income & Equity Portfolio Management)
 • Book5 (Alternative Investments, Risk Management & Application of Derivatives )
 • Book6 ( Trading and rebalancing, Performance Evaluation & Global Investment Performance Standards)

Schweser Study Notes (2018)

 • Book1 ( Ethical & Professional Standards, Behavioral Finance & Privet Wealth Management)
 • Book2 (Institutional Investors, Economic Analysis & Asset Allocation)
 • Book3 (Fixed income Portfolio Management (1,2) & Equity Portfolio Management)
 • Book4 (Alternative Investments, Risk Management & Derivatives)
 • Book5 (Trading and rebalancing, Performance Evaluation & Global Investment Performance Standards)

Other Sources

 • Schweser CFA Level 3 Secret Sauce (2014)
 • Schweser CFA Level 3 Quick Sheet (2015)
 • Schweser CFA Level 3 Class Notes (2013)
 • Schweser CFA Level 3 Practice Exam (2013)

Mock Exams


کلیه منابع آموزشی و کمک آموزشی آزمون FRM در بخش مرکز دانلود و فروشگاه قابل دسترسی می باشد.

معرفی موسسه Wiley

معرفی موسسه Schweser

preloader